OHLÁSENIE STAVEBNÝCH ÚPRAV

Stavebné úpravy ktorými sa podstatne nezmení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti sa môžu vykonávať iba na základe ohlásenia Obci Dolný Pial.

Obecný úrad podľa predložených dokladov k ohláseniu stavebných úprav určí, či stavebné práce povolí, alebo či k nim žiadateľ potrebuje stavebné povolenie.
Ohlasované stavebné úpravy môže stavebník vykonať až po doručení písomného oznámenia Obecného úradu, že proti nim nemá námietky.

Potrebné doklady:
Ohlásenie stavebných úprav
Doklad o vlastníctve, alebo čestné vyhlásenie
Zjednodušená projektová dokumentácia
Súhlas všetkých spoluvlastníkov, pokiaľ stavebník nie je výlučným vlastníkom
Písomná dohoda vlastníka stavby, ak stavebné úpravy bude uskutočňovať nájomca
Stanovisko orgánu štátnej správy pamiatkovej starostlivosti, ak sa práce majú uskutočniť na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou alebo je umiestnená v pamiatkovej rezervácii.

 

Vybavuje:
Obecný úrad Dolný Pial

Kontakt:
Tel.: 036/6386300
e-mail: obecdolnypial@stonline.sk
starosta@dolnypial.sk

Doba vybavenia:
do 30 dní od podania ohlásenia

Poplatok:
bez poplatku