Zabezpečenie sociálnej pomoci

SOCIÁLNE SLUŽBY

Občan, ktorý má záujem o poskytovanie niektorej z uvedených sociálnych služieb postupuje nasledovným spôsobom - prvý kontakt, potrebné informácie a žiadosť získa:

na Obecnom úrade, u pracovníčky referátu sociálnych vecí,
Hlavná 34, 935 37 Dolný Pial
telefonicky - 036/6386300,
na internete www.dolnypial.sk /sociálne služby/
e-mail: iveta.hudecova@dolnypial.sk

Ako postupovať pri podaní žiadosti o poskytnutie sociálnej služby ?

Postup pri vybavení sociálnych služieb, poskytovaných Obcou Dolný Pial, ktoré sa vybavujú na základe podanej žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu:
opatrovateľská služba,
zariadenie pre seniorov je nasledovný :

Dňom 1. januára 2009 nadobudol platnosť a účinnosť zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Proces č. 1 :

1. Ak ste občan s trvalým pobytom v Obci Dolný Pial, na Obecnom úrade Dolný Pial, na pracovisku referátu sociálnych vecí, vyzdvihnete „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“.

2. V žiadosti vyplníte Vaše osobné údaje.

3. V žiadosti si vyberiete a označíte z uvedenej ponuky len jeden druh sociálnej služby, na ktorú budete ako žiadateľ o poskytnutie sociálnej služby v rámci posudkového procesu posúdený. Zároveň si vyberiete len jednu formu sociálnej služby (pobytovú, terénnu). Teda si vyberiete to, čo si myslíte, že momentálne bude riešiť Vašu sociálnu situáciu.

4. Prílohou žiadosti je tlačivo „Lekársky nález“. Uvedené tlačivo je potrebné nechať potvrdiť Vašim zmluvným (obvodným) lekárom v mieste trvalého bydliska. Toto tlačivo predkladáte v tom prípade, ak nemáte k dispozícii vyjadrenie Vášho ošetrujúceho (zmluvného) lekára, ktoré nie je staršie viac ako 6 mesiacov (napr. prepúšťacia správa z nemocnice, odborné nálezy a pod.).

5. Kompletne vyplnenú a podpísanú „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ aj s potvrdeným tlačivom „Lekársky nález“ alebo iným lekárskym potvrdením doručíte na Obecný úrad Dolný Pial, na, pracovisko referátu sociálnych vecí alebo zašlete poštou na adresu Obecného úradu Dolný Pial, Hlavná 34, 935 37 Dolný Pial.

6. Vyššie uvedená žiadosť s potvrdeným lekárskym nálezom sa stane podkladom pre vydanie lekárskeho posudku. V domácnosti klienta bude vykonané sociálne šetrenie za účelom vydania sociálneho posudku.


7. Na základe lekárskeho a sociálneho posudku Vám bude vydaný posudok o odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby, v ktorom bude navrhnutý druh sociálnej služby, o ktorú môžete požiadať formou podania žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.

8. Po vydaní posudku a rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu: opatrovateľská služba, zariadenie opatrovateľskej služby, zariadenie pre seniorov si občan podáva žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, na základe ktorej je s občanom uzavretá „Zmluva o poskytovaní sociálnej služby“ (občan vykoná nasledovný proces č. 2):

Proces č. 2 :

V „Žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby“ si vyberáte ten druh sociálnej služby, ktorý Vám bol navrhnutý v posudku o odkázanosti na sociálnu službu a zároveň vyberáte formu sociálnej služby, ktorá k druhu sociálnej služby prináleží, uvádzate deň začatia poskytovania sociálnej služby a čas jej poskytovania, ako aj názov zariadenia sociálnych služieb, kde by ste chceli byť umiestnený.

Do tejto žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby je potrebné doložiť:
- potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny rok, resp. rozhodnutie zo Sociálnej poisťovne o výške dôchodku a posledné rozhodnutie (aktuálny rok) zo Sociálnej poisťovne o výške dôchodku,
- doklad o majetkových pomeroch (t. j. tlačivo „Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby“, ktoré je prílohou žiadosti a potvrdzuje sa na matrike alebo u notára) a kópiu právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu.

Po podaní vyššie uvedenej žiadosti bude s Vami uzavretá „Zmluva o poskytovaní sociálnej
služby“, na základe ktorej sa bude priamo riešiť Vaša nepriaznivá sociálna situácia.

Postup pri vybavení sociálnych služieb, poskytovaných Obcou Dolný Pial, ktoré sa vybavujú priamo na základe podanej žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby :

Žiadosť na uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby sa vydáva priamo, na základe procesu č. 2 ( bez toho aby potreboval mať občan posudok od Obce Dolný Pial, neplatí proces č.1 , t.j. postup po hore uvedený bod 7) občanovi ak žiada o nasledovné sociálne služby :

monitorovanie a signalizácia potreby pomoci – ( SOS senior )

Do žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby je potrebné okrem potvrdení o príjme za predchádzajúci kalendárny rok, príjme za aktuálny kalendárny rok, doklade o majetkových pomeroch doložiť pri vybavovaní sociálnej služby monitorovanie a signalizácia potreby pomoci lekársky nález na tlačive Obce Dolný Pial.

Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona